Torsdag 12. oktober la regjeringen fram proposisjonen med få overraskelser i Kulturbudsjettet. Eksisterende virksomheter og tiltak i dansefeltet er videreført, og i hovedsak gis en kronejustering på 2,17%, som er noe mer enn fjorårets justering men likevel i underkant av forventet pris- og lønnsvekst.


Av Randi Urdal

Store grep
Ett av de store grepene i budsjettet er satsing på nasjonale kulturbygg, og Sentralbadet i Bergen foreslås med 100 millioner kroner til nytt scenekunsthus for Carte Blanche og BIT-teatergarasjen. Det ble foreslått totalt 230 millioner, hvorav 10 millioner ble bevilget i fjor, og de resterende 120 millionene ”gjenstår til senere år”, som det står skrevet. Videre satses det på Kreativt Norge i Trondheim, som får en påplussing på 12 millioner kroner via Kulturrådet.
Regjeringen varsler en kulturmelding som skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Denne vil favne bredt og inkludere kunstfeltene, film, spill, bibliotek, arkiv, museum og frivillig kulturliv. Meldingen vil angi mål for fremtidig politikk og vurdere arbeidsdelingen mellom forvaltningsnivåene innen kulturområdet. Trolig er meldingen klar til behandling våren 2019.

Kulturfondet
Det gis ingen reell økning i avsetningen til scenekunst og dans, og stipendene styrkes bare minimalt i motsetning til de to foregående år, da kunstnerorganisasjonene samlet lyktes i arbeidet for en heving av arbeidsstipendene opp mot 50% av normalinntekten.

Post 78, Ymseposten
På post 78 er det videreføring med kronejustering for Danseinformasjonen, Danse- og teatersentrum, Skuespiller og danseralliansen, Proda, BIT-Teatergarasjen, Black Box, Riksscenen og Stiftinga for folkemusikk og folkedans.
I fjor ble tilskuddet til Dansens Hus flyttet ut av ymseposten og inn på post 70 sammen med andre nasjonale institusjoner, og i år ble Prodas avsetning skilt ut fra bevilgningen til Dansens Hus, der den har vært i fem år, og plassert tilbake på post 78.

Under Fordeling av spilleoverskudd nevnes den tidligere varslede satsingen på prosjektet Dansenett Norge med 3 millioner kroner.

Veien videre
Etter stortingsvalget er regjeringen en mindretallsregjering, og av samme grunn er det stor sjanse for endringer i Kulturbudsjettet når det nå går videre til behandling i Familie- og kulturkomiteen. Både Kristelig Folkeparti og Venstre varsler kamp om sine saker og blir jokere i budsjettprosessen før endelig vedtak i desember.  
 
statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2018/dokumenter/pdf/kud.pdf

kud18