Onsdag denne uken leverte byrådet i Oslo sitt budsjettforslag 2018 og økonomiplanen for 2018-2021. Vi har analysert budsjettet med dansebriller på og finner bl. a. økninger til PRODA profesjonell dansetrening,  CODA-festivalen og Rom for dans, mens Dansens Dager står på stedet hvil.

Av Randi Urdal

Budsjettforslag 2018 og økonomiplanen for 2018-2021 finner du her.
Kommunen gir tilskudd til en rekke store og små kunst- og kulturvirksomheter i byen, og søkermassen øker. Spesifikasjonen over tilskudd og avsetninger for 2018 ligger som nederste vedlegg på hovedsiden her.

Driftstilskudd
I forslaget fra byrådet har PRODA profesjonell dansetrening for første gang på mange år mottatt en solid økning på kr. 150 000 opp til kr. 350 000.
Tilskuddet til CODA-festivalen øker med kr. 100 000 til 1,3 millioner kr. og Rom for Dans øker med kr. 50 000 til 750 000 kroner.

Tilskuddet til Dansens Dager står på stedet hvil med kr. 200 000, og to nye søkere, Pantarei Danseteater og Subjazz, er ikke foreslått tilskudd.
Som kjent ble Nydans Oslo nedlagt i sommer, og deres søknad for 2018 er trukket. Mao. er det bare fire mottagere for dans som er foreslått med driftsmidler fra byrådet.

Det er også relevant for dansefeltet at Black Box Teater er foreslått med en økning på 1,2 millioner til 12,1 millioner kroner. Vega Scene får en økning på 3,6 millioner til 9 millioner kroner, og planlagt åpning for scenen i Hausmannsgate er i oktober. Nykommeren KLODEN, som eies av Norsk Scenekunstbruk og har barn og unge som målgruppe, er foreslått med en million kroner.

Avsetninger og løpende tilskudd
I tillegg øker stipendmidlene fra 2 til 2,5 millioner kroner, Den kulturelle spaserstokken øker fra 3 til 4 millioner, mens avsetningen for løpende kunst og kulturtiltak reduseres med én million til 7,5 millioner. Innovasjonsmidlene står på stedet hvil.

For spesielt interesserte er det bryet verdt å lese Kulturetatens innstilling, som er inkludert i vedlegget og på 105 sider. Kulturetaten behandler søknader som er mottatt innen fristen 1. april og innstiller innenfor en ramme på drøyt 100 millioner kroner. Byrådet har hatt gleden av å plusse på ytterligere 27 millioner i sin behandling og prioritering av søknadene. Kulturetaten prioriterer derfor søknadene strengt i henhold til forskriften (se side 5 i etatens innstilling). Dette medfører bl.a. at etaten foreslo kr. 0 til PRODA, fordi virksomheten oppfattes som for bransjerettet. De foreslo også halvering av tilskuddet til Dansens Dager, fordi Danseinformasjonen er en nasjonal virksomhet.

Det er pussig å lese i etatens innstilling at det er rundt 1300 kunstnere som per i dag har sitt virke i Oslo. Hvor kommer det tallet fra? Når vi vet at PRODA anslår at det er 750 dansekunstnere i byen, og at dansekunstnere neppe er den mest tallrike kunstnergruppen, ser det ut som om etaten bør ta en ny opptelling.

Tredje runde i budsjettprosessen er behandlingen i Kulturkomiteen, der alle partiene i bystyret er representert. Her har søkerne anledning til å fremme sin sak i løpet av ti minutter i såkalt deputasjon. Fristen for å melde deputasjon er 16. oktober kl. 1200.
Deretter konkluderer komiteen og legger frem sin innstilling med partienes merknader og forslag til endringer for bystyret, og budsjettet vedtas i desember.