Kultukomiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, registrerer at Dansens Hus tar i bruk egne og særskilt tilrettelagte lokaler høsten 2007, og at Dansens Hus innen utgangen av 2007 skal legge frem en egen strategi for publikumsutvikling innenfor en tidshorisont på 5-10 år.

Det følgende er hentet fra Budsjettinstillingen fra Familie- og kulturkomiteen, og omhandler Post 75 Dans.

Flertallet mener at Dansens Hus vil være et svært viktig tilskudd til dansescenen og for dans som kulturuttrykk i Norge. Flertallet støtter derfor økningen i tilskudd for å dekke økte kostnader til husleie og drift samt høyere aktivitetsnivå. Flertallet understreker igjen at støtten - så langt som mulig - skal brukes til kunstnerisk aktivitet. Videre merker flertallet seg at Senter for Dansekunst og dansefestivalen CODA blir samlokalisert med Dansens Hus, og at det er et betydelig potensial for positive synergieffekter som en følge av dette.


Flertallet merker seg også at tilskuddet til Stellaris DansTeater er styrket for 2008, noe som er viktig for funksjonen som nordnorsk landsdelsscene for dans.


Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre mener for øvrig det er viktig å styrke norsk dans i kommende budsjetter, og legger til grunn at den nye basisfinansieringsordningen for dans og fri scenekunst, jf. kap. 320 post 74, vil utvides med flere grupper i tiden som kommer.


Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil understreke betydningen av at de gode dansemiljøene som finnes regionalt, blir styrket og gis mulighet til fortsatt kunstnerisk utvikling. Flertallet vil særlig peke på at dette er viktig for å følge opp den store interessen for dans som finnes blant unge mennesker over hele landet.


Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at det ikke er økonomisk rom til en økning på denne posten.


Les mer her.