Onsdag 10. januar inviterte Advokatene Graasvold & Stenvaag AS og Advokatfirmaet Hein Bæra AS ulike fagforbund, organisasjoner og institusjoner innen kulturlivet til #metoo-seminar. Danseinformasjonen var til stede, og her er noen punkter fra det som ble tatt opp.

Ny likestillings- og diskrimineringslov
Den nye likestillings- og diskrimineringsloven (ldl) trådte i kraft 1. januar 2018 og erstatter fire tidligere lover. Seksuell trakassering behandles fra § 13 og nedover.
Loven kan leses her

Definisjonen - seksuell trakassering
Seksuell trakassering er forbudt og defineres slik:
”…enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.” (ldl. § 13 tredje ledd).

Den som rammes bestemmer hva som er seksuell trakassering.

Omvendt bevisbyrde
Likestillings- og diskrimineringsloven snur bevisbyrden. I saker om seksuell trakassering gjelder omvendt bevisbyrde. Dette er altså et annet prinsipp enn i strafferetten, der man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Omvendt bevisbyrde betyr at bevisbyrden er i favør av den som har vært utsatt for trakassering.

Ord mot ord gjelder ikke lenger og trakassering skal anses å ha skjedd:
”hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at [trakassering] har skjedd, og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at [trakassering] likevel ikke har skjedd.” (ldl. § 37)

Ansvar for å forebygge
”Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering.” (ldl. § 13 sjette ledd).

Arbeidsgiver har ansvaret, selv uten å kunne bebreides.
Oppdragsgivere for frilansere kan bebreides dersom de ikke har rutiner på plass, d.v.s at det må kontraktfestes at det er nulltoleranse for seksuell trakassering.

Begrepet varsling
Varsling må forstås i vid betydning, og det er tilstrekkelig at det er sagt ifra. Det er ikke noe formkrav til varsling, formen er irrelevant. Man kan f. eks varsle skriftlig eller muntlig. Som varsler bør man være sikker på at det er varslet til rett person og at varselet tas alvorlig.
Det bør sikres at referat er ført. Man har rett til å varsle, og det er lovfestet, se Arbeidsmiljøloven § 2 A-1.

10 bud til deg som opplever seksuell trakassering
Advokatene Advokatene Graasvold & Stenvaag AS og Advokatfirmaet Hein Bæra AS har utarbeidet forslag til ”10 bud til deg som opplever seksuell trakassering”.

1. Ingen skal utsettes for seksuell trakassering
2. Seksuell trakassering er forbudt
3. Det avgjørende er hvordan DU opplever situasjonen
4. Bevisbyrden ligger hos den som trakasserer
5. Seksuelle overgrep er straffbart og skal håndteres av politiet
6. Det er forbudt å gjengjelde mot varsler om seksuell trakassering
7. Arbeidsgivere og oppdragsgivere skal drive aktiv forebygging
8. Si fra om du har blitt utsatt for seksuell trakassering
9.  Si fra om du vet om andre som har blitt utsatt for seksuell trakassering
10. Det er alltid hjelp å få!

Kontakttelefon for seksuell trakassering i kulturlivet
Rådgivningstelefonen er et gratis tilbud til de som har vært utsatt for eller vært vitne til seksuell trakassering i kulturlivet. Kontakttelefonen er et samarbeid mellom medlemmene i Balansekunst og Advokatene Graasvold & Stenvaag og åpnet torsdag 4. januar. Du kan få veiledning på telefon: 940 87 929.

#metoo-telefonen er åpen på tirsdager og torsdager fra kl. 12.00 til 15.00 og er tilgjengelig for alle Balansekunst-medlemmer. Et medlemskap i Balansekunst koster ingenting.
Telefonen besvares av erfarne advokater med taushetsplikt, som vil kunne hjelpe med veiledning i saken. Alle henvendelser behandles fortrolig.

Les mer om rådgivningstelefonen her
Mer informasjon om Balansekunst finner du her

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hele presentasjonen
Les hele presentasjonen til Advokatene Advokatene Graasvold & Stenvaag AS og Advokatfirmaet Hein Bæra AS her

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#metoo-seminar i februar
NoDa (Norske Dansekunstnere) arrangerer et seminar, i samarbeid med PRODA, Dansens Hus, Danseinformasjonen og Skuespiller- og danseralliansen, med blant annet advokat Hans Marius Graasvold i advokatfirmaet Graasvold og Stenvaag i begynnelsen av februar. Mer informasjon kommer.

metoo